เครื่องแม่ข่ายของเทศบาลบางปลา


การดูแลและบำรงรักษาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา